Právní angličtina

ÍNDICE

Aviso legal

Política de privacidad

Política de cookies


 1. PŘEDMĚT A PŘIJETÍ

Toto právní upozornění upravuje používání webových stránek www.grupoplatinum.com, které vám poskytuje subjekt odpovědný za webové stránky, jejichž identifikační údaje jsou

JMÉNO: GRUPO PLATINUM ESTATES S.L.
NIF/CIF:B04710281
DATUM REGISTRACE:T 1410, F 32, S 8, H AL 37448
AUT. ADMINISTRATIVA:
PROFESIONALNÍ SDRUŽENÍ:
ADRESA:C/ MAR RABIOSA 1, SAN JUAN DE LOS TERREROS, 04648 PULPÍ (ALMERÍA) ESPAÑA.
TELEFON:950466112
EMAIL:info@grupoplatinum.com

Což můžeme od nynějška označovat jako „společnost“.

Procházením webových stránek společnosti se stáváte uživatelem těchto stránek a plně a bez výhrad přijímáte každé jedno z ustanovení obsažených v tomto právním upozornění, které se může změnit.

Uživatel je povinen správně používat webové stránky v souladu se zákonem, v dobré víře, veřejném pořádku, použití provozu a tohoto právního upozornění. Uživatel bude společnosti nebo třetím stranám odpovídat za jakékoli škody, které mohou být způsobeny nedodržením této povinnosti.

 1. PODMÍNKY VSTUPU A POUŽITÍ

Webové stránky a jejich služby jsou volně přístupné, společnost však podmíní používání některých služeb nabízených na svých webových stránkách předchozím vyplněním odpovídajícího formuláře. Uživatel zaručuje autentičnost a včasnost všech údajů sdělených společnosti a bude výhradně odpovědný za nepřesná nebo nepravdivá učiněná prohlášení.

Uživatel výslovně souhlasí, že bude náležitě využívat obsah a služby společnosti a nebude je používat mimo jiné pro:

 1. Šíření obsahu prosazujícího trestný, násilný, pornografický, rasistický, xenofobní, urážlivý nebo teroristický obsah nebo obecně obsahu v rozporu se zákonem nebo veřejným pořádkem.
 2. Zavádět do sítě počítačové viry nebo provádět akce, které pravděpodobně pozmění, zkazí, přeruší nebo vygenerují chyby nebo poškození elektronických dokumentů, dat nebo fyzických a logických systémů společnosti nebo třetích stran a rovněž znemožní přístup ostatních uživatelů k web a jeho služby masivní spotřebou počítačových zdrojů, prostřednictvím kterých společnost poskytuje své služby.
 3. Pokus o přístup k e-mailovým účtům jiných uživatelů nebo omezené oblasti počítačových systémů společnosti nebo třetích stran a případně extrakce informací.
 4. Porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví a narušení důvěrnosti informací společnosti nebo třetí strany.
 5. Vydávání se za jiného uživatele, veřejnou správu nebo třetí stranu.
 6. Reprodukujte, kopírujte, distribuujte, zpřístupňujte nebo jakýmkoli jiným způsobem veřejně komunikujte, transformujte nebo upravujte obsah, pokud nemáte oprávnění vlastníka příslušných práv nebo pokud to není legálně povoleno.
 7. Shromažďujte údaje pro reklamní účely a pro zasílání reklam jakéhokoli druhu a sdělení pro prodejní účely nebo jiné komerční povahy bez jejich předchozí žádosti nebo souhlasu.

Veškerý obsah webových stránek, jako jsou texty, fotografie, grafika, obrázky, ikony, technologie, software, jakož i jejich grafický design a zdrojové kódy, představují dílo, jehož majetek patří jejich příslušným vlastníkům, bez jakýchkoli práv na využívání. rozumí se, že byly převedeny na uživatele nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro správné používání webových stránek.

Stručně řečeno, uživatelé, kteří přistupují na tuto webovou stránku, si mohou prohlížet obsah a případně vytvářet autorizované soukromé kopie za předpokladu, že reprodukované prvky nebudou následně přeneseny na třetí strany nebo nainstalovány na serverech připojených k sítím nebo nebudou předmětem jakéhokoli druhu vykořisťování.

Všechny ochranné známky, obchodní názvy nebo loga jakéhokoli druhu, která se mohou objevit na webových stránkách, jsou také majetkem jejich příslušných vlastníků, aniž by se mělo za to, že jejich používání nebo přístup k nim má uživatel na ně jakékoli právo.

Distribuce, úprava, převod nebo veřejná komunikace obsahu a jakýkoli jiný úkon, který nebyl výslovně povolen vlastníkem práv na využívání, jsou zakázány.

Vytvoření hypertextového odkazu v žádném případě neznamená existenci vztahů mezi společností a vlastníkem webových stránek, na kterých je založen, ani přijetí a souhlas společnosti s jejím obsahem nebo službami. Osoby, které mají v úmyslu vytvořit hypertextový odkaz, musí předem požádat společnost o písemné povolení. V každém případě hypertextový odkaz umožní přístup pouze na domovskou stránku našeho webu, musí rovněž upustit od prohlášení nebo nepravdivých nebo nepřesných informací o společnosti nebo zahrnovat nezákonný obsah, což je v rozporu s morálkou a veřejným pořádkem.

Společnost není odpovědná za použití materiálů zpřístupněných na tomto webu každým uživatelem ani za opatření, která na jejich základě přijmou.

 1. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI.

Obsah této webové stránky má obecnou povahu a slouží pouze pro informační účely a přístup k veškerému obsahu není plně zaručen, není zaručena ani úplnost, správnost, platnost nebo včasnost ani vhodnost či užitečnost pro konkrétní účel.

Společnost vylučuje v rozsahu povoleném zákonem jakoukoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu vyplývající z

 1. Nemožnost přístupu na webové stránky nebo nedostatek věrohodnosti, přesnosti, úplnosti a / nebo měny obsahu, jakož i existence neřestí a vad všeho druhu v přenášeném, šířeném, uchovávaném a zpřístupněném obsahu těm, kteří přístup na webovou stránku nebo nabízené služby.
 2. Přítomnost virů nebo jiných prvků malwaru v obsahu, které mohou způsobit změny v počítačových systémech, elektronických dokumentech nebo uživatelských datech.
 3. Nedodržování zákonů, dobré víry, veřejného pořádku, dopravních předpisů a tohoto právního upozornění v důsledku nesprávného použití webových stránek. Společnost zejména není odpovědná za jednání třetích stran, které porušují práva duševního a průmyslového vlastnictví, práva na čest, osobní a rodinné soukromí a na svůj vlastní obraz.

Společnost rovněž odmítá jakoukoli odpovědnost za informace, které se nacházejí mimo tento web a nejsou spravovány přímo naším správcem stránek. Funkce odkazů, které se objevují na této webové stránce, je výhradně informovat uživatele o existenci dalších zdrojů, které mohou rozšířit obsah nabízený touto webovou stránkou.

 1. POSTUP V PŘÍPADĚ NELEGÁLNÍCH ČINNOSTÍ

V případě, že se kterýkoli uživatel nebo třetí strana domnívá, že existují skutečnosti nebo okolnosti, které odhalují nezákonnou povahu použití jakéhokoli obsahu a / nebo provádění jakékoli činnosti webových stránek zahrnutých nebo přístupných prostřednictvím webové stránky www.grupoplatinum .com, musí zaslat oznámení na adresu info@grupoplatinum.com s řádnou identifikací, uvedením údajných porušení a výslovným prohlášením na svou odpovědnost, že informace uvedené v oznámení jsou přesné.

Ve všech sporných věcech týkajících se webových stránek společnosti budou platit španělské právní předpisy, přičemž příslušné jsou soudy a tribunály v sídle společnosti.

 1. OZNÁMENÍ

Veškerá oznámení a komunikace mezi uživateli budou považovány za účinné pro všechny účely, pokud jsou prováděny poštovní, e-mailovou nebo telefonickou komunikací. Uživatelé musí kontaktovat společnost kterýmkoli z kontaktních prostředků uvedených na začátku tohoto právního upozornění.

Toto právní upozornění bylo revidováno v červenci 2019, takže do příští revize mohou existovat varianty.


ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

GRUPO PLATINUM ESTATES S.L., od nynějška „společnost“, může shromažďovat a zpracovávat údaje uživatelů webových stránek a dalších zúčastněných stran, které byly získány různými způsoby, například:

 • Webové formuláře
 • Elektronická pošta
 • Telefonní kontakt
 • Papírové formuláře
 • Pošta
 • Veřejné zdroje přístupu (noviny a úřední věstníky, média atd.)

Zpracování údajů shromážděných prostřednictvím těchto zdrojů bude probíhat v souladu s ustanoveními nařízení EU 2016/679 Obecně o ochraně údajů a dalšími platnými předpisy v tomto ohledu.

Pro účely představení zásad ochrany osobních údajů společnosti jsou stanoveny následující části:

Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů?

Identita:GRUPO PLATINUM ESTATES S.L.
NIF/CIF:B04710281
Adresa:C/ MAR RABIOSA 1, SAN JUAN DE LOS TERREROS, 04648 PULPÍ (ALMERÍA) ESPAÑA
Telefon:950466112
Email:info@grupoplatinum.com

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Ve společnosti zpracováváme také údaje zájemců o správu a rozvoj komunikace (kontakt uživatelů, řešení konzultací, komerční propagace, zasílání bulletinů, správa profilů společnosti na sociálních sítích atd.) as postarat se o požadované služby a rozvíjet naši činnost v souladu s naším sociálním objektem a/nebo stanovami.

Na základě poskytnutých informací vypracujeme komerční profil s cílem zlepšit vaši uživatelskou zkušenost a přizpůsobit nabídky a komunikaci, které považujeme za zajímavé pro vás. Na základě tohoto profilu nebudou učiněna žádná automatizovaná individuální rozhodnutí.

Pokud je důvodem pro kontaktování společnosti a zasílání informací o sobě za účelem hledání zaměstnání (zasílání životopisů atd.), Budou poskytnuté údaje zpracovány za účelem vyhodnocení vaší možné žádosti o zaměstnání ve společnosti. Pokud jsou poskytnuté údaje pro společnost zajímavé, bude vytvořen profil s těmito informacemi a bude uložen pro účely řízení lidských zdrojů.

Jaké údaje zpracováváme?

Kromě různých způsobů získávání informací a různých účelů, pro které jsou zpracovávány, bychom vás chtěli informovat, že typy údajů, které můžeme zpracovávat v našem informačním systému, jsou

 • Identifikační údaje
 • Identifikační kódy nebo klíče
 • Poštovní nebo elektronické adresy
 • Osobní a profesionální údaje
 • Ekonomické údaje

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud bude udržován vztah s vámi, a to buď jako klient, nebo jako jiný typ zúčastněné strany; pokud nepožádáte o jejich vymazání; nebo pokud existuje nějaké zákonné ustanovení nebo požadavek na jejich uchování.

Pokud údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, budou vymazány, aby byla zajištěna důvěrnost údajů.

V případě údajů poskytnutých v souvislosti s hledáním zaměstnání, pokud nejsou pro společnost zajímavé, budou okamžitě odstraněny, aby byla zajištěna jejich důvěrnost.

Jaká je legitimita zacházení s vašimi údaji?

Právním základem pro zacházení s vašimi údaji může být provedení obchodní, obchodní nebo pracovní smlouvy atd., Jejíž stranou je zúčastněná strana.

Dalším právním základem pro zpracování vašich údajů je informovaný souhlas v případě dalšího zpracování, jako například: kontaktní formulář webových stránek, registrace k činnostem prováděným společností, účast na profilech sociálních sítí společnosti a jakékoli další zpracování, které nutně zahrnuje shromažďování vašich osobních údajů, u nichž je nezbytným předpokladem jasná potvrzující akce zúčastněné strany.

Kterým příjemcům budou vaše údaje sděleny?

Data subjects‘ data will not be disclosed to any third party, except: a) auxiliary services, authorized processors or other implicit third parties necessary for the proper provision of goods and services; (b) public authorities competent to carry out their duties; c) other legitimate interested parties and legally envisaged third parties.

Jaká jsou vaše práva, když nám poskytnete nebo zpracováváte vaše údaje?

Jako subjekt údajů nás můžete kdykoli požádat o výkon kteréhokoli z následujících práv ve vztahu k ochraně údajů

 • Přístup k osobním údajům subjektu údajů za účelem potvrzení, zda jsou nebo nejsou zpracovávány údaje, které se ho týkají, a získání dalších informací o tomto zpracování.
 • Oprava nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, pokud jsou mimo jiné nepřesné nebo již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Omezit zpracování osobních údajů subjektu údajů za určitých okolností, v takovém případě budou uchovávány pouze za účelem uplatnění nebo obrany nároků, ochrany práv jiné osoby nebo z důvodů veřejného zájmu.
 • Získejte osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám dříve poskytli, a pokud možno ve strukturovaném formátu. (Přenositelnost vašich dat).
 • Postavte se proti zpracování vašich údajů za určitých okolností a z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací. Společnost přestane zpracovávat vaše údaje, s výjimkou oprávněných závažných důvodů nebo uplatnění či obrany možných nároků.

Chcete-li tak učinit, budete nás muset kontaktovat pouze prostřednictvím e-mailové adresy info@grupoplatinum.com nebo písemně na adresu C / MAR RABIOSA 1, SAN JUAN DE LOS TERREROS, ŠPANĚLSKO 04648 PULPÍ (ALMERÍA).

Případně můžete také kontaktovat Agenturu pro ochranu údajů (www.agpd.es), kde se dozvíte více o svých právech nebo požádáte o ochranu vašich práv dozorovým úřadem

Bezpečnost dat

Společnost přijímá ve svém informačním systému nezbytná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, s nimiž nakládáme.

Pokud to však právní systém umožňuje, nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené změnami, které mohou v našem informačním systému způsobit třetí strany. Jakékoli narušení bezpečnosti bude pohodlně a okamžitě nahlášeno příslušnému orgánu nebo státním bezpečnostním silám.

Zasílání sdělení nebo informací

Naše zásady týkající se zasílání informací prostřednictvím telematických prostředků (e-mail, rychlé zasílání zpráv atd.) Se omezují na zasílání pouze komunikace, kterou považujeme za zajímavou pro naše uživatele a zúčastněné strany, ve vztahu k funkcím a činnosti společnosti nebo že jste souhlasili s přijímáním.

Pokud si nepřejete tyto zprávy dostávat, nabídneme vám možnost uplatnit vaše právo na zrušení a vzdání se přijímání těchto zpráv v souladu s ustanoveními hlavy III, článku 22 zákona 34/2002 o službách pro informace Společnost a elektronický obchod.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly revidovány v červenci 2019, takže do příští revize textu mohou existovat varianty.


POLITIKA COOKIE

GRUPO PLATINUM ESTATES S.L. může používat soubory cookie během poskytování služeb webové stránky www.grupoplatinum.com, y a navigace ve stejné.

Cookie je soubor, který se stáhne do vašeho počítače nebo zařízení při přístupu na určité webové stránky nebo aplikace. Soubory cookie umožňují webové stránce nebo aplikaci mimo jiné ukládat a načítat informace o zvycích uživatele při procházení na jeho počítači, ukládat a načítat informace vložené do formulářů aplikací a v závislosti na informacích, které obsahují a jak používáte počítač, lze použít k rozpoznání uživatele.

Tato webová stránka může používat vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran za účelem umožnění pouze komunikace mezi počítačem uživatele a sítí, což nám umožňuje provádět analýzy používání a měření naší webové stránky za účelem zlepšení našich služeb a přísného poskytování služba výslovně požadovaná uživatelem:

– Vlastní soubory cookie: jsou soubory odeslané do koncového zařízení uživatele z počítače nebo domény spravované osobou odpovědnou za web a aplikaci, ze kterých je poskytována služba požadovaná uživatelem.

– Soubory cookie třetích stran: jsou soubory odeslané do koncového zařízení uživatele z počítače nebo domény, které nespravuje osoba odpovědná za web a samotnou aplikaci, ale jiný subjekt, který zpracovává údaje získané prostřednictvím souborů cookie.

– Soubory cookie relace: jsou typem souborů cookie určených ke shromažďování a ukládání dat, zatímco uživatel přistupuje na web nebo do aplikace.

Nástroje, které používáme na webu k získání a analýze navigačních informací, jsou:

Google Analytics
https://www.google.es/intl/es/analytics/
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
DoubleClick
https://www.doubleclickbygoogle.com/es/
https://www.google.com/intl/es/policies/
YouTube
https://www.youtube.com
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Tyto nástroje jsou vyvíjeny společností Google Inc. a poskytují nám službu analýzy publika webu. Tato společnost nebo společnosti mohou tato data použít ke zlepšení svých vlastních služeb a k poskytování služeb jiným společnostem. O těchto dalších použitích se můžete dozvědět z výše uvedených odkazů.

Tyto nástroje nezískávají údaje o jménech nebo příjmeních uživatelů ani o poštovní adrese, ze které se připojují. Informace, které získají, souvisejí například s počtem zobrazených stránek, časem návštěvy, jazykem, klíčovými slovy, sociální sítí, na které jsou naše novinky zveřejňovány, městem, ke kterému IP adresa, ze které uživatelé přistupují je přiřazen, počet uživatelů, kteří nás navštíví, frekvence a opakování návštěv, čas návštěvy, použitý prohlížeč, operátor nebo typ terminálu, ze kterého je návštěva provedena. Více informací o použití těchto nástrojů však získáte na výše uvedených webových stránkách.

Z naší strany můžeme tyto informace použít ke zlepšení webových stránek, detekci nových potřeb a vyhodnocení zlepšení, která je třeba provést, abychom mohli poskytovat lepší služby uživatelům, kteří nás navštíví.

Chcete-li povolit, vědět, blokovat nebo odstranit soubory cookie nainstalované ve vašem počítači, můžete tak učinit konfigurací možností prohlížeče nainstalovaného ve vašem počítači.

Například informace o tom, jak spravovat a chránit vaše soukromí, najdete v následujících prohlížečích:

Firefox
https://support.mozilla.org/es/products/firefox/protect-your-privacy
Chrome
https://www.google.es/chrome/browser/privacy/
Explorer
https://support.microsoft.com/es-es/products/internet-explorer
Edge
https://support.microsoft.com/es-es/products/microsoft-edge
Safari
https://support.apple.com/es-es
Opera
http://www.opera.com/es/help

Informujeme vás však o možnosti, že deaktivace jakéhokoli souboru cookie znemožňuje nebo znemožňuje navigaci nebo poskytování služeb nabízených na tomto webu. Nakonec označujeme, že poslední revize tohoto textu byla provedena v červenci 2019, takže do příští revize textu mohou být použity varianty souborů cookie.